Where to Study TNPSC Group1 and Group2 and Group4 Exams pdf

Where to Study TNPSC Group1 and Group2 and Group4 Exams pdf

Where to Study TNPSC Group1 and Group2 and Group4 Exams pdf

DOWNLOAD  {CLICK HERE}

PHYSICS

அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உணர்வு – பகுத்தறிதல்-பொருள்  உணராமல் கற்றலும், கருத்துணர்ந்து கற்றலும்- கடந்தகாலம்,  நிகழ்காலம்,எதிர்காலம் பற்றி புரிந்துகொள்வதற்கான ஒரு கருவி அறிவியல்.

(Overview of Science Syllabus in Application Point of View and Concepts)

அணுக்கரு இயற்பியல்:

7th New Book-அணு அமைப்பு

8th New Book-அணு அமைப்பு

9th New Book-அணு அமைப்பு

10th New Book-அணுக்கரு இயற்பியல்

12th New Book-அணு மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல் (Only Study Part in Theory Concept.)

இயக்கவியல் – பருப்பொருளின் பண்புகள்,விசை,இயக்கம், ஆற்றல் – அன்றாட வாழ்வில் இயக்கவியல்:

6th New Book-அளவீடுகள்

7th New Book-அளவீடுகள்

8th New Book-அளவீடுகள்

9th New Book-அளவீடுகள்  மற்றும் அளவீட்டு கருவிகள்

6th New Book-விசையும் இயக்கமும்

7th New Book-விசையும் இயக்கமும்

8th New Book-விசையும் இயக்கமும்

9th New Book-இயக்கம்

10th New Book-இயக்க விதிகள்

11th New Book-இயக்கச் விதிகள்

9th New Book-திரவங்கள்

11th New Book-இயற்பியல் உலகம் மற்றும் அளவீட்டு தன்மை இயல்பு

11th New Book-வேலை, ஆற்றல் மற்றும் சக்தி

11th New Book- ஈர்ப்பியல்

11th New Book-பருப்பொருளின் பண்புகள்

மின்னியல்,காந்தவியல்:

6th New Book-மின்னியல்

7th New Book-மின்னியல்

8th New Book-மின்னியல்

9th New Book-மின்னேற்றம் மற்றும் மின்னோட்டம்

10th New Book-மின்னியல்

12th New Book-நிலைமின்னியல்

12th New Book-மின்னோட்டவியல்

6th New Book-காந்தவியல்

9th New Book-காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல்

12th New Book-காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள்

12th New Book-மின்காந்தத்தூண்டலும் மாறுதிசை மின்னோட்டமும்

ஒளி, ஒலி, வெப்பம்:

6th New Book-வெப்பம்

7th New Book-வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை

8th New Book-வெப்பம்

9th New Book-வெப்பவியல்

10th New Book-வெப்ப இயற்பியல்

11th New Book-வெப்ப மற்றும் வெப்பமண்டலவியல்

8th New Book-ஒளியியல்

9th New Book-ஒளியியல்

10th New Book-ஒளியியல்

12th New Book-ஒளியியல்

9th New Book-ஒலியியல்

10th New Book-ஒலியியல்

பேரண்டத்தின் இயல்பு – பொது அறிவியல் விதிகள்:

7th New Book-அண்டம் மற்றும் விண்வெளி

8th New Book-அண்டம் மற்றும் விண்வெளி அறிவியல்

9th New Book-அண்டம்

லேசர் (laser), மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பியல் ஆகியவற்றின் அடிப்படை  கோட்பாடுகளின் பயன்பாடுகள்:

12th New Book-குறைகடத்தி எலக்ட்ரானியல்

12th New Book-தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள்

வேதியியல்:

தனிமங்களும் சேர்மங்களும்,அமிலங்கள், காரங்கள், உப்புகள்,

பெட்ரோலிய பொருட்கள், உரங்கள், பூச்சிகொல்லிகள்.

6th New Book-நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள்

7th New Book-நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள்

8th New Book-பருப்பொருள்கள்

9th New Book- நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள்

6th New Book-நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்

7th New Book-நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்

8th New Book-நம்மைச்சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்

6th New Book-காற்று

8th New Book-காற்று

6th New Book- நீர்

8th New Book- நீர்

6th New Book-அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்

9th New Book-தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு

10th New Book-தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு

9th New Book- வேதிப்பிணைப்பு

11th New Book-இரசாயன பிணைப்பு

8th New Book-அமிலங்கள், காரங்கள்

9th New Book-அமிலங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள்

9th New Book- பயன்பாட்டு  வேதியியல்

10th New Book-அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும்

10th New Book-கரைசல்கள்

11th New Book-சுற்றுச்சூழல் வேதியியல்

        உயிரியல்:

உயிரியலின் முக்கிய கோட்பாடுகள்:

6th New Book-தாவரங்கள் வாழும் உலகம்

6th New Book-விலங்குகள் வாழும் உலகம்

6th New Book-அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள்

9th New Book-நுண்ணுயிரிகளின் உலகம்

11th New Book-உலகத்தின் பன்முகத்தன்மை

உயிர் உலகின் வகைப்பாடு:

7th New Book-வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படைகள்

8th New Book-நுண்ணுயிரிகள்

8th New Book-தாவர உலகம்

9th New Book-தாவரங்களின் வாழ்க்கை உலகம் – தாவர உடலியல்

9th New Book-விலங்கு உயிரினப் பெரும்பிரிவு

9th New Book-திசுக்களின் அமைப்பு

10th New Book-உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள்

11th New Book- தாவர உயிரினப் பெரும்பிரிவு

11th New Book-வகைபிரித்தல் மற்றும் தாவர வகைப்பாட்டியல்

பரிணாமம்,மரபியல்:

10th New Book-உயிரின் தோற்றமும் பரிணாமமும்

10th New Book-மரபியல்

12th New Book-பரிணாமம்

உடலியங்கியல்:

6th New Book-செல்

6th New Book-மனித உறுப்பு மண்டலங்கள்

7th New Book-தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள்

7th New Book-செல் உயிரியல்

8th New Book-உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள்

8th New Book-இயக்கம்

9th New Book-விலங்குகளின் உறுப்பு அமைப்புகள்

10th New Book- தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல்

10th New Book-நரம்பு மண்டலம்

10th New Book-தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்றோட்டம்

10th New Book-தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இனப்பெருக்கம்

11th New Book-செல் சுழற்சி

12th New Book-உயிரிகளின் இனப்பெருக்கம்

உணவியல், உடல் நலம் மற்றும் சுகாதாரம், மனிதநோய்கள்:

6th New Book-உடல் நலமும் சுகாதாரமும்

7th New Book-உடல் நலமும் சுகாதாரமும்

8th New Book-வளரிளம் பருவமடைதல்

10th New Book-உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள்

9th New Book- சுகாதாரம் –  வாழ்வதற்கான உணவு

10th New Book-தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள்

12th New Book-இனப்பெருக்க நலன்

12th New Book-மனித நலன் மற்றும் நோய்கள்

12th New Book-மூலக்கூறு மரபியல்

சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் சூழலியல்:

6th New Book-நமது சுற்றுச்சூழல்

9th New Book-பொருளாதார உயிரியல்

9th New Book-சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்

10th New Book-இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல்

10th New Book-சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை

12th New Book-உயிரினங்கள் மற்றும் இனக்கூட்டம்

12th New Book-உயிரிய பல்வகைத்தன்மை மற்றும் அதன் பாதுகாப்பு

12th New Book-சுற்றுச்சூழல் இடர்பாடுகள்

வரலாறு மற்றும் இந்திய கலாச்சாரம்
சிந்து சமவெளி நாகரிகம்:
 
6th New Book – மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி
9th New Book – மனிதப் பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும் 
6th New Book – சிந்து வெளி நாகரிகம்
6th New Book – வட இந்தியாவில் வேதகாலப் பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில்  பெருங்கற்காலப் பண்பாடும்
6th New Book – மாபெரும் சிந்தனையாளர்களும் புதிய நம்பிக்கைகளும் 
11th New Book – பண்டைய இந்தியா: தொடக்கம் முதல் சிந்து நாகரிகம் வரை
11th New Book – பண்டைய இந்தியா: செம்புக்கால, பெருங்கற்கால, இரும்புக்கால, வேதகாலப்  பண்பாடுகள் 
 
குப்தர்கள்:
 
6th New Book – இந்தியா – மௌரியருக்குப் பின்னர்
6th New Book – பேரரசுகளின் காலம்: குப்தர், வர்த்தனர்
11th New Book – மௌரியருக்குப் பிந்தைய அரசியல் அமைப்பும் சமூகமும்
11th New Book – குப்தர்
 
தில்லி சுல்தான்கள்:
 
7th New Book – இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள்
7th New Book – வட இந்தியப் புதிய அரசுகளின் தோற்றம்
7th New Book – டெல்லி சுல்தானியம்
11th New Book – அரபியர், துருக்கியரின் வருகை
 
முகலாயர்கள் மற்றும் மராத்தியர்கள்:
 
11th New Book – முகலாய பேரரசு
11th New Book – மராத்தியர்கள்
 
விஜயநகரம் மற்றும் பாமினி அரசுகளின் காலம்:
 
11th New Book – பாமினி-விஜயநகர அரசுகள்
 
தென்னிந்திய வரலாறு – இந்திய சமூகப் பண்பாட்டு வரலாற்றில்
மாற்றங்களும் தொடர்ச்சியும் – இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள்,வேற்றுமையில் ஒற்றுமை – இனம்,மொழி, வழக்காறு – இந்திய ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு, சமூக நல்லிணக்கம்:
6th New Book – தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள்
6th New Book – தென்னிந்திய அரசுகள்
7th New Book – தென் இந்தியப் புதிய அரசுகள், பிற்காலச் சோழர்களும்
9th New Book – தொடக்ககால தமிழ் சமூகம் மற்றும் பண்பாடும்
9th New Book – இடைக்கால இந்தியாவில் அரசு மற்றும் சமூகம்
9th New Book – அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக-அரசியல் மாற்றங்கள்
10th New Book – தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள்
11th New Book – தென்னிந்தியாவில் பண்பாட்டு வளர்ச்சி
11th New Book – பிற்கால சோழர்கள் மற்றும் பாண்டியர்கள்
 
11th New Book – பண்பாட்டு ஒருமைப்பாடு: இந்தியாவில் பக்தி இயக்கம்
6th New Book – (Civics) பன்முகத் தன்மையினை அறிவோம்
8th New Book – இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி
8th New Book – இந்தியாவில் தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி
12th New Book –  (Ethics Book) இந்தியப் பண்பாட்டின் இயல்புகள்
12th New Book – (Ethics Book) வேற்றுமையில் ஒற்றுமை
 
இந்திய தேசிய இயக்கம்
 
தேசிய மறுமலர்ச்சி – ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு எதிரான தொடக்க கால எழுச்சிகள் – இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் – தலைவர்கள் உருவாதல் – பி.ஆர்.அம்பேத்கர், பகத்சிங்,பாரதியார்,
வ.உ.சிதம்பரனார்,ஜவஹர்லால் நேரு, காமராசர்,மகாத்மா காந்தி, மௌலானா அபுல்கலாம் ஆசாத், தந்தை பெரியார்,இராஜாஜி, சுபாஷ் சந்திர போஸ் மற்றும் பலர்.
 
விடுதலைப் போராட்டத்தின்  பல்வேறு நிலைகள்: அகிம்சை
முறையின் வளர்ச்சி மற்றும் புரட்சிகர இயக்கங்கள்
 
வகுப்புவாதம் மற்றும்  தேசப்பிரிவினை 
 
8th New Book – ஐரோப்பியர்களின் வருகை
8th New Book – வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரை
8th New Book – கிராம சமூகமும் வாழ்க்கை முறையும்
11th New Book – ஐரோப்பியர்களின் வருகை
11th New Book – ஆங்கிலேய ஆட்சிக்குத் தொடக்க கால  எதிர்ப்புகள்
12th New Book – இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி
10th New Book – காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும், தேசியத்தின் தோற்றமும்
12th New Book – தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும், சுதேசி இயக்கமும்
12th New Book – இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம்
12th New Book – காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல்
10th New Book – தேசியம்: காந்திய காலகட்டம் 
12th New Book – ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம்
12th New Book – தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம்
12th New Book – இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம்
12th New Book – காலனியத்துக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் மறு  கட்டமைப்பு 
8th New Book – ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் நகர்ப்புற மாற்றங்கள் 
8th New Book – காலங்கள்தோறும் இந்தியப் பெண்களின் நிலை
11th New Book – ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் விளைவுகள்
 
இந்திய ஆட்சி அமைப்பு
 
இந்திய அரசியலமைப்பு – அரசியலமைப்பின் முகவுரை –
அரசியலமைப்பின் முக்கிய கூறுகள் – ஒன்றியம், மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள்:
 
6th New Book  – தேசியச் சின்னங்கள்
6th New Book  – இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம்
6th New Book  – மக்களாட்சி
9th New Book  – அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி
9th New Book  – அரசாங்கங்களின் வகைகள்
12th New Book  – இந்திய அரசமைப்பு
 
குடியுரிமை:
 
8th New Book  – குடிமக்களும் குடியுரிமையும்
11th New Book  – அரசியல் அறிவியலின் அடிப்படை கருத்துகள் – பகுதி II – Citizenship
 
அடிப்படை உரிமைகள், அடிப்படைக் கடமைகள், அரசின் நெறிமுறை கோட்ப்பாடுகள்:
 
7th New Book  – சமத்துவம்
9th New Book  – மனித உரிமைகள்
10th New Book  – இந்திய அரசியலமைப்பு
 
ஒன்றிய நிர்வாகம், ஒன்றிய நாடாளுமன்றம் – மாநில நிர்வாகம், மாநில சட்டமன்றம்:
 
10th New Book  – மத்திய அரசு
8th New Book  – மாநில அரசு எவ்வாறு செயல்படுகிறது
10th New Book  – மாநில அரசு
12th New Book  – சட்டமன்றம்
12th New Book  – ஆட்சித்துறை
 
உள்ளாட்சி அமைப்புகள், பஞ்சாயத்து ராஜ்:
 
6th New Book – உள்ளாட்சி அமைப்பு – ஊரகமும் நகர்ப்புறமும்
9th New Book  – உள்ளாட்சி அமைப்புகள்
11th New Book – உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள்
 
தேர்தல் – இந்திய நீதி அமைப்புகள் – சட்டத்தின் ஆட்சி:
 
9th New Book  – தேர்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தம் குழு
11th New Book  – தேர்தல் மற்றும் பிரதிநிதித்துவம்
8th New Book  – நீதித்துறை
12th New Book  – இந்திய நீதித்துறை
 
பொதுவாழ்வியல் ஊழல் – ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் – லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா – தகவல் உரிமை – பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் – நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் – மனித உரிமைகள் சாசனம் – கூட்டாட்சியின் அடிப்படை தன்மைகள் :
 
 மத்திய மாநில உறவுகள்:
 
12th New Book  – இந்தியாவில் நிர்வாக அமைப்பு
7th New Book  – பெண்கள் மேம்பாடு
8th New Book  – மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும்
7th New Book  – சந்தை மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு
12th New Book  – (Commerce Book) நுகர்வோரியல் 
12th New Book  – (Commerce Book) நுகர்வோர் பாதுகாப்பு
12th New Book  – (Commerce Book) நுகர்வோர் பாதுகாப்பு – குறைதீர்ப்பு செயல்முறைகள்
12th New Book  – இந்தியாவில் கூட்டாட்சி
12th New Book  – இந்தியாவும் உலகமும்
12th New Book  – இந்தியாவும் அண்டை நாடுகளும்
12th New Book  – சர்வதேச அமைப்புகள்
12th New Book  – சுற்றுச்சூழல் அக்கறைகளும், உலகமயமாக்கலும்
 
இந்திய பொருளாதாரம்
 
இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள்:
 
6th New Book  – பொருளியல் – ஓர் அறிமுகம்
7th New Book  – உற்பத்தி
8th New Book  – பொது மற்றும் தனியார் துறைகள்
10th New Book  – மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம்
11th New Book  – இந்தியப் பொருளாதாரம் 
12th New Book  – பேரியல் பொருளாதாரம்
 
ஐந்து ஆண்டு திட்டம் மாதிரிகள்  ஒரு மதிப்பீடு – திட்டக்குழு மற்றும் நிதி ஆயோக் – நில சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வேளாண்மை – வேளாண்மையில் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு:
 
9th New Book  – தமிழகத்தில் வேளாண்மை
11th New Book  – இந்தியப் பொருளாதாரம் சுதந்திரத்திற்கு முன்னரும் பின்னரும்
12th New Book  – பொருளாதார மேம்பாடு மற்றும் திட்டமிடல்
12th New Book  – திட்டமிடலும் வளர்ச்சி அரசியலும் (Political)
 
வருவாய் ஆதாரங்கள் – இந்திய ரிசர்வ் வங்கி – நிதி கொள்கை
மற்றும் பணவியல் கொள்கை – நிதி ஆணையம்:
 
8th New Book  – பணம், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள்
9th New Book  – பணம் மற்றும் கடன்
11th New Book  – செலவு மற்றும் வருவாய் பற்றிய ஆய்வு
12th New Book  – வங்கியியல்
11th New Book  – [Commerce Book] இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
12th New Book  – பணவியல் பொருளியல் 
12th New Book  – நிதிப் பொருளியல்
 
மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையேயான நிதிப் பகிர்வு – சரக்கு மற்றும் சேவை வரி:
 
7th New Book – வரி மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம்
10th New Book  – அரசாங்கமும் வரிகளும்
 
இந்திய பொருளாதார அமைப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் – தொழில் வளர்ச்சி – ஊரக நலன் சார் திட்டங்கள் – சமூகப் பிரச்சினைகள் – மக்கள் தொகை, கல்வி, நலவாழ்வு,வேலைவாய்ப்பு, வறுமை:
 
9th New Book – இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு
9th New Book  – இடம்பெயர்வு
11th New Book  – இந்தியாவில் அபிவிருத்தி அனுபவங்கள்
11th New Book  – ஊரக பொருளாதாரம்
12th New Book  – தேசிய வருவாய்
12th New Book  – வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமான கோட்பாடுகள்
12th New Book  – பன்னாட்டு பொருளியல்
12th New Book  – பன்னாட்டு பொருளாதார அமைப்புகள்
 
புவியியல்:
 
அமைவிடம் – இயற்கை அமைவுகள்,பருவமழை, மழைப்பொழிவு,
வானிலை மற்றும் காலநிலை
 
6th New Book-பேரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்பம் 
6th New Book-நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும்
11th New Book-சூரிய குடும்பம் மற்றும் பூமி
 
6th New Book-ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பா
6th New Book-புவி மாதிரி
7th New Book-நிலத்தோற்றங்கள்
7th New Book-கண்டங்களை ஆராய்தல் – வட அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்கா
8th New Book-கண்டங்களை ஆராய்தல் – ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அண்டார்டிகா
10th New Book – இந்தியா –  அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகாலமைப்பு
8th New Book – வானிலையும் காலநிலையும்
8th New Book – நீரியல் சுழற்சி
9th New Book – வளிமண்டலம்
10th New Book – இந்தியா – காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள்
9th New Book – நிலக்கோளம்1,புவி அகச்செயல்பாடுகள்
9th New Book -நிலக்கோளம் 2, புவிப் புறச்செயல்பாடுகள்
11th New Book – வளிமண்டலம் (Page: 7 to 164 – Monsoon]
 
நீர் வளங்கள் – இந்திய ஆறுகள் – மண், கனிம வளங்கள் மற்றும்
இயற்கை வளங்கள்:
 
6th New Book –  வளங்கள்
7th New Book – வளங்கள்
8th New Book – பாறை மற்றும் மண்
9th New Book – நீர்க்கோளம்
8th New Book – தொழிலகங்கள்
10th New Book – வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள்
12th New Book – வளங்கள்
12th New Book – தொழில்கள்
 
காடு மற்றும் வன உயிரினங்கள் – வேளாண் முறைகள்;
 
சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் காரணங்களும் தடுப்பு  முறைகளும் – பருவநிலை மாற்றம் – பசுமை ஆற்றல்
 
9th New Book – உயிர்க்கோளம்
9th New Book – மனிதன் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்
10th New Book – இந்தியா –  வேளாண்மை
11th New Book – உயிர்க்கோளம்
12th New Book – பேணத்தகுந்த மேம்பாடு
12th New Book – சுற்றுச்சூழல் பொருளியல்
 
போக்குவரத்து – தகவல் தொடர்பு:
 
7th New Book – சுற்றுலா
10th New Book – இந்தியா – மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம்
12th New Book – புவித்தகவலியல்
 
சமூகப் புவியியல் – மக்கள் தொகை அடர்த்தி மற்றும் பரவல் – இனம்,மொழிக் குழுக்கள் மற்றும் முக்கிய பழங்குடிகள்
 
7th New Book – மக்கள் தொகையும், குடியிருப்புகளும்
8th New Book – இடம் பெயர்தல் மற்றும் நகரமயமாதல்
10th New Book – தமிழ்நாடு – மானுட புவியியல்
12th New Book – கலாச்சார மற்றும் அரசியல் புவியியல்
 
இயற்கை பேரிடர் – பேரிடர் மேலாண்மை
 
7th New Book – இயற்கை இடர்கள் – பேரிடர் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை புரிந்து கொள்ளல்
8th New Book – இடர்கள்
9th New Book – பேரழிவு முகாமைத்துவம்:பேரழிவு
11th New Book – இயற்கை பேரழிவுகள் – பேரழிவு ஆபத்து குறைப்புக்கான பொது விழிப்புணர்வு
12th New Book – மனிதனால் ஏற்படும் பேரிடர்கள் – பேரிடர் அபாய குறைப்பு விழிப்புணர்வு
 
தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, மரபு, பண்பாடு மற்றும் சமூக – அரசியல் இயக்கங்கள்
 
தமிழ் சமுதாய வரலாறு, அது தொடர்பான தொல்லியல்
கண்டுபிடிப்புகள், சங்க காலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு:
 
11th New Book – தென்னிந்தியாவில் சமூகத்தின் பரிணாமம்
11th New Book – (Ethics Book) தமிழகப் பண்பாடு – ஓர் அறிமுகம்
11th New Book – (Ethics Book) சிந்துவெளி நாகரிகம்
11th New Book – (Ethics Book) தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகள்
11th New Book – (Ethics Book) தமிழர் கலைகள்
11th New Book – (Ethics Book) திருவிழாக்கள்
 
திருக்குறள்:
 
அ) மதச் சார்பற்ற தனித்தன்மையுள்ள இலக்கியம்
ஆ) அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்புத் தன்மை
இ) மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்
ஈ) திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் மனிதநேயம், சமத்துவம் – முதலானவை
உ) சமூக அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின்
பொருத்தப்பாடு
ஊ) திருக்குறளில் தத்துவக் கோட்பாடுகள்
 
11th New Book – (Polity Book) தமிழக அரசியல் சிந்தனைகள் (Page: 193 to 198)
11th New Book – (Economics Books) இந்திய பொருளாதாரம் (Page: 157 to 158)
11th New Book – (Ethics Book) தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகள் (Page: 43 to 44)
11th New Book – (Ethics Book) அறவியலின் இயல்பும் அறச்செயல்களும் (Page: 126)
12th New Book – (Ethics Book)  உலகிற்கு இந்தியப் பண்பாட்டின் கொடை (Page 240)
6th New Book – (Tamil Book) [Term 1] திருக்குறள் (Page 45 to 47, 205 to 212)
6th New Book – (Tamil Book) (Term 2) திருக்குறள் (Page 44 to 47, 71 to 73)
7th New Book – (Tamil Book) [Term 1] திருக்குறள் (Page 47 to 50, 144 to 146, 188 to 190, 214 to 221)
7th New Book – [Tamil Book] [Term 2] திருக்குறள் (Page 70 to 75)
8th New Book – திருக்குறள் (Page 43 to 45)
8th New Book – [Tamil Book] (Term 1) திருக்குறள் (Page 43 to 45, 69 to 71)
9th New Book – (Tamil Book) திருக்குறள் (Page 87 to 93, 254 to 261)
12th New Book – திருக்குறள் (Page 73 to 78, 157 to 161, 219 to 226)
 
விடுதலைப் போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு – ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான  தொடக்ககால கிளர்ச்சிகள் – விடுதலைப் போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு
 
8th New Book – மக்களின் புரட்சி
8th Old Book – வேலூர் புரட்சி (1806)
10th New Book – ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் தொடக்ககால கிளர்ச்சிகள்
10th New Book – தமிழ்நாட்டில் விடுதலைப் போராட்டம்
12th Old Book – பாளையக்காரர்கள் கிளர்ச்சி
12th Old Book – வேலூர் கலகம்
12th Old Book – இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு
 
பத்தொன்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் சமூக – அரசியல் இயக்கங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி – நீதிக்கட்சி,பகுத்தறிவு வாதத்தின் வளர்ச்சி – சுயமரியாதை இயக்கம், திராவிட இயக்கம் மற்றும் இவ்வியக்கங்களுக்கான அடிப்படை கொள்கைகள், தந்தை பெரியார் மற்றும் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பங்களிப்புகள்:
 
10th New Book – 19ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள்
10th New Book – தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள்
11th New Book – நவீனத்துவம் நோக்கி
11th New Book – அரசியல் அறிவியல் புத்தகம் – தமிழ்நாட்டில் அரசியல் வளர்ச்சிகள்
12th New Book – சமூக – சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள்
12th Old Book – தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள்
12th Old Book – கல்வி மற்றும் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள்
12th Old Book – நீதிக்கட்சி ஆட்சி
 
தமிழகத்தில் வளர்ச்சி நிர்வாகம்
 
தமிழ்நாட்டின் மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடுகளும் அவற்றை தேசிய மற்றும் பிற மாநிலங்களுக்கான  குறியீடுகளுடன் ஒப்பாய்வும் – தமிழகத்தின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்களிப்பு:
 
9th New Book – புரிந்துணர்வு வளர்ச்சி: கண்ணோட்டங்கள், அளவிட்டு மற்றும் நிலைத்தன்மை
10th New Book – இந்தியா – மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம்
10th New Book – மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம் [Page 234 to  236] 
11th New Book – இந்திய பொருளாதாரம் சுதந்திரத்திற்கு முன்னும் பின்னும்  (Page 182 to 187)
11th Old Book – மனித வள மேம்பாடு
10th New Book – 19ஆம்  நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள்
 
அரசியல் கட்சிகளும் பலதரப்பு மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களும் – இட ஒதுக்கீட்டுக் கொள்கைக்கான நியாயங்களும் சமூக வளங்களைப் பெறும் வாய்ப்புகளும் – தமிழகத்தின்
பொருளாதார போக்குகள் – தமிழகத்தின் சமூக பொருளாதார
வளர்ச்சியில் சமூகநலத் திட்டங்களின் தாக்கமும் பங்களிப்பும் – சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும் சமூகப் பொருளாதார மேம்பாட்டின் மூலாதாரங்கள்:
 
7th New Book  – அரசியல் கட்சிகள்
9th New Book  – தேர்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தம் குழு
11th New Book  – பொதுக்கருத்து மற்றும் கட்சி முறை
11th New Book  – அரசியல்  அறிவியலின் அடிப்படை கருத்துகள் – பகுதி 1 (Page: 71 to 75)
12th New Book  – (Polity Book) Constitution of India (Page 15 to 16)
11th New Book  – [Polity Book] Social Justice
10th New Book  – (Social Science) தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்புகள்
11th New Book  – தமிழ்நாடு பொருளாதாரம்
11th Old Book  –  பொருளாதார வளர்ச்சி 
6th New Book  – (Civics) சமத்துவம் பெறுதல்
8th New Book  –  சமயச்சார்பின்மையை புரிந்துகொள்ளுதல்
11th New Book  – (Commerce Book) தொழிலின் சமூக  பொறுப்புணர்வுகள்
12th New Book  –  ஓர் புதிய சமூக –  பொருளாதார  ஒழுங்கமைவை எதிர் நோக்குதல்
 
தமிழகத்தின் கல்வி மற்றும் நலவாழ்வு (health) முறைமைகள்:
 
 10th New Book  –  (Social Science) உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து
 
தமிழகப் புவியியல் கூறுகளும்  பொருளாதார வளர்ச்சியில்  அவற்றின் தாக்கமும் – பல்வேறு துறைகளில் தமிழகம்  நிகழ்த்தியுள்ள சாதனைகள்:
 
7th New Book  – சுற்றுலா [Page 183 to 189]
9th Old Book – தமிழ்நாட்டின் காலநிலை
9th Old Book – தமிழ்நாடின் வளங்கள் 
9th Old Book – தமிழ்நாடு – உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள்
9th Old Book – தமிழ்நாடு – தமிழகத்தின் இயற்பியல்
9th Old Book – தமிழ்நாடு வேளாண்மை
10th New Book  – தமிழ்நாடு – இயற்கைப் பிரிவுகள்