சமூக பொருளாதார போக்குகள்  இந்தியா மற்றும் தமிழக அளவில்