இந்தியப் பொருளாதாரம் – நடப்பு பொருளாதாரப் போக்கு மற்றும் உலகப் பொருளாதாரத்தின் தாக்கம்.